مقررات راهنمایی ورانندگی دانلودکنید

جدول گروه بندی جدید گواهینامه های رانندگی

پایهگروهنوع وسیله نقلیهپیش نیاز
الف1موتورگازی یاهمان دوچرخه موتوردار-
الف2موتورسیکلت ت200سی سی
الف3موتورسیکلتبالای 200سی سی وسه چرخه باوزن400کیلوگرمداشتن پایه الف1
ب1خودروهایتا9نفرظرفیت ووانت تا5/3تن وزن
ب2خودروهای10تا15نفرظرفیت و خودروهای خدمات عمومی
پ1وسایلنقلیه باربری بیش از5/3تن تا10تنب1
پ2وسایل نقلیه مسافربری ازظرفیت16تا26نفرب2
ت1وسایل نقلیه باربری بیش از10تن تا40تنپ1
ت2وسایل نقلیه مسافربریباظرفیت از27نفر وبیشترپ2
ویژه-ماشین آلات سبک وسنگین عمرانی وکشاورزی وسایل فوق سنگینپ1


جرایم ونمره منفی رانندگی دانلودکنید


همیارپلیس

تذکرات مهم:

*:باستنادبند د ماده10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درصورت ارتکاب همزمان دوفقره تخلفات موضوع ردیفهای1و2و3و4و5و10این جدول که بایک ستاره مشخص شده است علاوه برصدورقبض جریمه وسیله نقلیه بمدت 72ساعت توقیف میشود.


**:باستنادبند ب ماده10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارتکاب تخلف درردیف7این جدول که با2ستاره مشخص شده است علاوه برصدورقبض جریمه موجب ضبط گواهینامه بمدت6ماه ومعرفی راننده به مراجع قضایی خواهدشد.


***:علاوه برجریمه مذکور وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تاارائه بیمه نامه توقیف میشود.


****:درآزادراهها وبزرگراهها مطابق ردیف6 این جدول اقدام فرمایید.


کدتخلفعنوان تخلف(کلان شهرهاومراکزاستانهاوجاده های بین شهری ومناطق آزادتجاری وصنعتی)--(سایرشهرها)روستاهای وراههای روستایی


(مبلخ جریمه به ریال)
*2001هرگونه حرکات نمایشی مانند درجازدن ویاحرکت موتورسیکلت برروی یک چرخ1000000--900000500000
*2002تجاوزازسرعتمجاز-بیش از50کیلومتر درساعت1000000--900000500000
*2003سبقت غیرمجازدرجاده های دوطرفه1000000--900000500000
*2004عبورازچراغ قرمزراهنمایی ورانندگی1000000--900000500000
*2005حرکت بطورمارپیچ1000000--900000500000
2006حرکت بادنده عقب درآزادراهها وبزرگراهها1000000--900000-----------
**2007رانندگی درحال مستی ومصرف داروهای روان گردان ویاافیونی2000000--20000002000000
2008تجاوزازسرعت حدمجاز-بیش از30تا50کیلومتردرساعت500000--40000200000
2009عبورازمحل ممنوع-ورودممنوع500000--300000100000
*2010تجاوزبه چپ ازمحورراه500000--400000200000
2011عبوروسایل نقلیه ازپیاده رو500000--300000100000
2012عدم رعایت حق تقدم عبور400000--300000100000
2013دورزدندرمحل ممنوع500000--400000200000
2014استفاده ازتلفن همراه وسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی درسرعت بالای60کیلومتر 500000--400000200000
2015نقص فنی موثریانقص درسامانه(سیستم)روشنایی درشب 500000--400000300000
2016عدم رعایت مقررات ایمنی حمل ونقل جاده ای موادخطرناک500000--400000300000
2017رانندگی باوسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز500000--400000300000
2018عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ازقبیل استفاده ازعینک وسمک یا تجهیزات خاص500000--400000300000
2019عدم توجه به فرمان ایست یاپرچم مراقبین عبورومرورمحصلین یاپلیس مدرسه500000--400000300000
2020عدم رعایت مقررات حمل بار500000--400000300000
2021نصب پلاکهای متفرقه یاتغییراستاندارد پلاک وسیله نقلیه500000--500000500000
2022مغایرت مشخصات فنی باکارت شناسایی وسیله نقلیه500000--500000500000
2023درآغوش داشتن اطفال درحین رانندگی500000--400000400000
2024حمل تیرآهن ورقهای فلزی وامثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی ومقررات مربوط500000--400000300000
2025عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی500000--400000300000
2026عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خریدوفروش وسیله نقلیه500000--400000400000
2027هرگونه دخالت ودستکاری دردستگاه سرعت نگار(ناخوگراف)دروسایل عمومی500000--500000500000
***2028نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر500000--500000500000
2029توقف دوبله درمحل ایستادن500000--400000200000
2030عبورکامیون واتوبوس درخط سرعت بزرگراههاوآزادراههای دارای  بیش ازدوخط عبوردرهرسمت500000--400000--------
2031حمل موادسوختیخارج ازباک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یانصب باک غیرمجاز500000--500000500000
2032سوارکردن مسافر یلسرنشین داخل صندوق عقب یاهرقسمت خارجی وسیله نقلیه500000--400000200000
2033رانندگی باوسیله نقلیه باپلاک غیرمجاز ویادارای پلاک گذرموقت -ویژه-تعمیری خارج اززمان ومکان تعیین شده ویاپلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی500000--500000500000
2034حمل موادمحترقه باوسایل نقلیه غیرمجاز500000--500000500000
2035نداشتن مجوزفعالیت راننده وسیله عمومی500000--400000300000
2036استفاده ازنورافکن یاچراغ دارای نور خیره کننده -چراغهای الوان اضافی وداشتن نورسفیددرعقب ونورقرمزدرجلووسیله نقلیه500000--400000300000
2037نصب هرگونه تجهیزات یااجسام اضافی برروی بدنه وسیله یاروی چرخهاکه ازسطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوزنماید500000--400000300000
2038توقف وسدمعبردرسطح یاحریم تقاطعها ومیادین یاسطوح شطرنجی500000--400000------
2039تصادف ناشی ازعدم رعایت فاصله طولی وعرضی باوسیله نقلیه جلویی یاجانبی500000--400000300000
2040عدم اعلام نشانی محل سکونت جدیدمالک وسیله نقلیه درمهلت تعیین شده ازتاریخ تغییرمحل سکونت به اداره راهنمایی ورانندگی500000--400000200000
2041سبقت ازسمت راست وسیله نقلیه دیگردر راههایی که درهرطرف رفت وبرگشت فقط یک خط عبوری وجوددارد ویابااستفاده ازشانه راه500000--400000300000
2042عدم تجهیزوسایل نقلیه مربوطه یامحل به علایم هشداردهنده درعملیات اجرایی وعمرانی راهها500000--500000500000
2043سبقت اتوبوس وکامیون درداخل شهر400000--300000------
2044توقف درابتدا وانتهای پیچها-روی پل-داخل تونل وداخل یاحریم تقاطعهای راه آهن400000--300000200000
2045نشاندن مسافر یاسرنشین درسمت چپ راننده400000--300000200000
2046سوارکردن یاسوارشدن وپیاده شدن یاآویزان شدن ازوسیله نقلیه درحال حرکت400000--300000300000
2047نداشتن پلاک جلو عقب یاناخوانابودن آن400000--400000400000
2048روشن نکردن چراغ ازهنگام غروب تاطلوع آفتاب ودرمواقع لزوم به هرعلت400000--300000100000
2049حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی وانسدادترافیک شود400000--300000100000
2050حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دوخط یاتغییرخط حرکت بدون رعایت مربوطه درمعابرخط کشی شده400000--300000100000
2051عبوروسایل نقلیه غیرمجازازخطوط ویژه500000--400000------
2052نصب واستفاده ازتجهیزات سمعی وبصری مانندچراغ گردان-آژیروامثالهم درخودروهای غیرمجازبااستفاده ازتجهیزات مذکورتوسط وسایل نقلیه امدادی خارج اززمان ماموریت
(باستثناءخودروهای امدادی وزارت بهداشت-درمان آموزش پزشکی وهلال احمر
400000--300000200000
2053عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت درمعابرمنتهی به تقاتعها400000--300000100000
2054استفاده ازوسایل آتش زا ازقبیل اجاق گاز-پیک نیک-بخاری وامثال آن درداخل وسایل نقلیه400000--400000400000
2055بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است400000--400000400000
2056تجاوزازسرعت مجاز(تا30کیلومتردرساعت)400000--300000200000
2057عدم بارگیری صحیح ومهارایمن محمولات450000--300000200000
2058تخلیه بار-زباله-مصالح ساختمانی-فاضلاب وایجادهرگونه مانع درمسیرعبوروسایل نقلیه درراهها وحریم آنها500000--500000500000
2059حمل کود-زباله-نخاله-ومصالح ساختمانی وامثال آن بدون حفاظ وپوشش لازم400000--300000200000
2060عدم توجه به فرمان ایست وحرکت پلیس400000--400000400000
2061حمل بارتجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر400000--400000200000
2062توقف درمحل ایستادن ممنوع(توقف مطلقاممنوع)400000--300000100000
2063نداشتن گواهی معتبرمعاینه فنی وسیله نقلیه200000--100000100000
2064حمل جنازه باوسایل غیرمجاز400000--300000100000
2065خودداری ازکناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یانقص فنی ویا علل دیگردرسطح سواره رومتوقف شده است300000--200000100000
2066عدم رعایت فاصله طولی وعرضی کافی قبل-حین وبعدازسبقت300000--200000100000
2067راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت300000--300000100000
2068عدم رعایت مقررات درگردشگاهها300000--3000000100000
2069نصب هرنوع علایم یااتصال هرنوع نوشته آگهی وتصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه وقسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوزلازم300000--200000200000
2070حرکت کمترازسرعت مقرردرصورت نبودن مانع درمعابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است300000--200000100000
2071توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر وباردرخارج ازایستگاههای تعیین شده300000--200000100000
2072استفاده ازتلفن همراه وسایروسایل ترتباطی مشابه درحین رانندگی درسرعت کمتراز60 کیلومتر برساعت300000--200000100000
2073پرتاب کردن یاریختن ضایعات -زباله-اشیاء-آب دهان وبینی وامثالهم ازوسیله نقلیه به سطح معبر200000-300000100000
2074قصوردربکاربردن عائم ایمنی-هشداردهنده حسب مورددرجلو-کنار وعقب وسیله نقلیه متوقف درسطح راهها برابرضوایط مربوطه200000-300000100000
2075ریختن یاریزش روغن-بنزین-نفت گاز(گازوئیل)ویاسایر مایعات آلوده وتخریب کننده دیگردرسطح راه200000-300000100000
2076توقف سایروسایل نقلیه درایستگاه وسایل نقلیه عمومی200000-300000100000
2077گردش بچپ یابراست درمحل ممنوع200000-300000100000
2078توقف وسایل نقلیه درسطح سواره رو راهها ومحلهایی که شانه کناری وجودندارد.200000-300000100000
2079تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه300000-300000300000
2080نداشتن وسایل ایمنی سالم ومتناسب بافصل ازقبیل زنجیر چرخ ویالاستیک یخ شکن ویانقص فنی برف پاک کن وبخاری200000-300000200000
2081حمل مسافر یاوسایل نقلیه شخصی یاغیرمجاز200000-300000100000
2082ورود وتردد وسایل نقلیه غیرمجاز درمعابر-محدوده ها ومناطقی که ممنوع اعلام شده است100000-200000-------
2083نداشتن ویا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری300000-300000100000
2084عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یاچراغ چشمک زن راهنمایی درتقاطع هاومیادین200000-300000100000
2085توقف دوبله درمعابر200000-300000100000
****2086حرکت بادنده عقب غیرضروری درراهها300000-400000100000
2087حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی وعمرانی300000-300000200000
2088توقف وسایل نقلیه درحاشیه راهها برای فروش کالا200000-300000100000
2089نداشتن آج مناسب درسطح اتکای لاستیک یااستفاده ازلاستیکهای فرسوده200000-300000100000
2090رانندگی با وسیله نقلیه دودزا200000-300000100000
2091حمل اشیاء کثیف -آلوده وحیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میگردد200000-300000100000
2092عدم استفاده ازکلاه ایمنی توسط راننده وسرنشین موتورسیکلت درحین رانندگی300000-300000300000
2093عدم استفاده ازکمربندایمنی توسط راننده یاسرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت(غیرازاستثنائات قانونی)درآزادراهها-بزرگراههاوجاده ها200000-300000100000
2094نداشتن بارنامه یاصورت وضعیت مسافری دروسایل نقلیه عمومی200000-300000100000
2095مغایرت مشخصات مسافر یامحموله باصورت یابارنامه صادرشده یااستفاده مکررازیک بارنامه یاصورت وضعیت300000-300000300000
2096عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت300000-300000300000
2097سوارکردن مسافربدون صدوربلیط دروسایل نقلیه مسافربری برای هرنفر200000-300000100000
2098سوارکردن سرنشین اضافی به ازای هرنفردروسایل نقلیه عمومی حمل مسافر درجاده های بین شهری وراههای روستایی300000---------100000
2099استنکاف ازقبول مسافریانرساندن مسافرتوسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی200000-300000100000
2100تعمیر یاشستشوی وسیله نقلیه عمومی درراههای عمومی200000-300000-------
2101هرنوع توقف که منجر به سدمعبر ویا اختلال درعبور ومرورگردد200000-300000100000
2102عبور وسایل نقلیه ازبین دستجات نظامی-انتظامی-دانش آموزان یاتشییع کنندگان یادستجات عزاداری200000-300000100000
2103عدم توجه به هشداروعلایم وسایل نقلیه امدادی درحال ماموریت200000-300000100000
2104نداشتن تجهیزات پیش بینی شده دربرگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی200000-300000100000
2105آموزش رانندگی درمحلهای غیرمجاز200000-300000100000
2106عدم نصب پلاک باابعاد بزرگتردرقسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری ومسافربری200000-300000100000
2107توقف وسایل نقلیه درپیاده رو300000-400000100000
2108سواریاپیاده کردن مسافردرخارج ازپایانه های مسافربری یامحلهای مجاز300000-400000------
2109استفاده ازلاستیکهای خارج ازاستاندارد وسیله نقلیه300000-400000100000
2110همراه نداشتن دفترچه ویاتجهیزات ثبت سرعت وساعت دروسایل نقلیه عمومی200000-300000100000
2111همراه نداشتن گواهینامه رانندگی200000-300000100000
2112همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یااتوبوسرانی200000-300000------
2113انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوزلازم یاباوسایل نقلیه غیرمجاز300000-400000100000
2114استفاده ازشیشه دودی به نحوی که راننده وسرنشین قابل تشخیص نباشد300000-500000------
2115بیرون آوردن دست ویاهریک ازاعضاءبدن سرنشین ازوسیله نقلیه درحال حرکت به جزموارد مندرج درمقررات توسط راننده200000-300000100000
2116نداشتن یانقص چراغهای جلو-عقب-ترمزیاراهنمای وسیله نقلیه ویاتغییر رنگ چراغها300000-300000100000
2117عدم الصاق یانصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی برروی شیشه یاسایرقسمتهای تعیین شده300000-300000300000
2118عدم نصب یاعدم استفاده صحیح ازتجهیزات الکترونیکی وغیرالکتریکی مصوب کنترل سرعت وموقعیت وسایل نقلیه300000-400000100000
2119بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط درحال حرکت وحین توقف ویابازگذاشتن درب وسیله نقلیه درسمت سواره رو200000-300000100000
2120حرکت بانوربالا درمواقعی که باید ازنورپایین استفاده شود300000-300000100000
2121ارانندگی باگواهینامه پس از پایان زمان اعتبار300000-300000100000
2122حمل بارغیرمتعارف یااشیاء باوسایل نقلیه غیرباربری به نحوی که قسمتی ازآن ازاطراف وسیله نقلیه خارج شود300000-400000100000
2123عدم پردتخت عوارض مقرر درآزادراهها100000-200000-------
2124بوق زدن درمحلهای ممنوعه یابوق زدن غیرضروری ومکرر200000-300000100000
2125تولیدصدای نامتعارف یاناهنجار ازبوق های شیپوری -لوله اگزز-سامانه صوتی یابلندگوی منصوب دروسایل نقلیه وامثالهم300000-400000100000
2126عبوریاتوقف درمعابری که ازطرف راهنمایی ورانندگی درساعت معینی ممنوع اعلام میشود150000-200000-------
2127سوارکردن اطفال کمتراز12سال درصندقی جلواتوموبیل200000-200000100000
2128سوارکردن مسافر باداشتن مسافرقبلی توسط تاکسی تلفنی- دربست یاآژانس بدون اجازه مسافرقبلی150000-200000------
2129خروج غیرمجازتاکسی ازمحدوده تعیین شده200000-200000100000
2130همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث200000-200000100000
2131همراه نداشتن برگ توزین دروسایل نقلیه حمل بار200000-200000100000
2132عدم توجه به علائم هشداردهمده درتقاطع راه با راه آهن200000-200000100000
2133همراه نداشتن کارت صحت وسلامت روحی وجسمی راننده وسیله نقلیه عمومی200000-200000100000
2134استفاده ازلاستیک میخدار(یخ شکن)درمواقع غیرضروری200000-200000100000
2135حرکت دادن غیرمجاز یارها نمودن انواع حیوانات درراهها200000-200000100000
2136توقف وسایل نقلیه درجهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر100000-200000-------
2137عدم رعایت مقررات ویژه عبوروسایل نقلیه کشاورزی وراهسازی درراهها200000-200000100000
2138عدم استفاده یااستفاده غلط ازعلائم بادست یاچراغ راهنمای وسیله نقلیه درمواقع لزوم200000-200000100000
2139پوشاندن تمام یاقسمتی ازچراغهای جلو یاعقب وسیله نقلیه که باعث کاهش تغییر یا شدت نورمیشود200000-200000100000
2140عبوریاتوقف وسایل نقلیه باربری سنگین(ظرفیت ناخالص 6/5تن به بالا)واتوبوسهای برون شهری درمعابر شهری درساعات غیرمجاز200000-200000-----
2141حرکت درپوشش یاتعقیب وسایل نقلیه امدادی200000-300000-----
2142عدم استفاده ازعلایم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل  راهسازی وکشاورزی درراهها100000-200000100000
2143توقف درمحل ممنوع(پارک ممنوع)150000-200000100000
2144نداشتن تجهیزات وعلایم مصوب برای خودروهای تاکسی آژانس وسرویس مدارس200000-200000-----
2145نداشتن تجهیزات وعلایم شناسایی واحتیاط دروسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی300000-300000300000
2146خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری درشب200000-200000100000
2147نصب آینه های غیرمجازدرداخل وخارج وسایل نقلیه مسافربری200000-200000100000
2148حمل ودرآغوش گرفتن حیوانات ویاسرگرم شدن باآنهادرحین رانندگی200000-200000------
2149همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه100000-20000050000
2150سواروپیاده کردن مسافریاسرنشین درمحلهای غیرمجازیابه نحوی که موجب اختلال درعبورومرورگردد300000-400000100000
2151توقف وسایل نقلیه غیرمجاز درایستگاه بارگیری وتخلیه بار100000-200000------
2152عدم رعایت تقدم عبورعابریاتجاوزیاتوقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابرپیاده200000-200000200000
2153توقف وسیله نقلیه یاموتور روشن بدون حضور راننده درراهها200000-200000100000
2154خوردن و آشامیدن واستعمال دخانیات وامثال آن حین رلنندگی200000-200000100000
2155عبورازروی لوله آب آتش نشانی درراهها200000-200000100000
2156بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه درحال حرکت نصب یاقراردادن هرشیء که مانع دید عقب یاجلو راننده یاپلاک وسیله نقلیه شود100000-15000050000
2157سوارکردن سرنشین اضافی به ازای هرنفردروسایل نقلیه عمومی حمل مسافردرشهروحومه100000-150000-----
2158نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری50000-100000-----
2159پارک کردن تاکسی بدون حضورراننده درایستگاههای تاکسی100000-150000-----
2160عدم استفاده ازکمربندایمنی توسط راننده یاسرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت  (غیرازاستثنائات قانونی)درمعبرشهروروستایی100000-15000050000
2161عدم توقف درمواجه شدن باخودروهای سرویس مدارس بهنگام سواروپیاده وسواره نمودن دانش آموزان100000-15000050000
2162سوارکردن سرنشین اضافه برظرفیت مجازبه ازای هرنفردروسایل نقلیه شخصی100000-15000050000
2163همراه نداشتن گواهی یابرچسب معتبرمعاینه فنی50000-10000050000
2164حمل سرنشین اضافی باموتورسیکلت به ازای هرنفر100000-10000050000
2165عدم توجه به اخطاروتذکرپلیس100000-100000100000
2166عدم استفاده ازتاکسی متر100000-10000050000
2167دست گرفتن موتورسیکلت سوار-دوچرخه سوار-اسکیت سوار-اسکوتر ونظایر آن بوسیله نقلیه درحال حرکت100000-100000100000
2168یدک کشی یاحمل بارغیرمتعارف به وسیله موتورسیکلت یادوچرخه100000-10000050000
2169حرکت دادن وسایل نقلیهدارای چرخ فلزی درراهها50000-5000030000
2170نداشتن تجهیزات ایمنی ازقبیل زنگ یابوق-ترمز-چراغ عقب ونورتاب دوچرخه پایی50000-5000030000
2171عبورعابرپیاده ازمحلهای غیرمجازسواره رووهمچنین ازطول راههای که دارای پیاده رواست30000-3000030000
--------  169432/ت46748ک تاریخ ابلاغ 1390/08/528امضاءذیل ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور:محمدرضارحیمیموفق باشید